اريكسن موزيك
آهنگ جديد ايراني

چگونه براي دروس خود، اهداف آموزشي بنويسيم؟

تعيين اهداف آموزشي در طرح درس

يكي از مهم ترين قدم ها در مسير طراحي درس، تعيين اهداف آموزشي است. تعيين اهداف آموزشي نه تنها به اساتيد كمك مي كند، دقيقا برنامه درسي خود را تعيين كنند و فعاليت هاي آموزشي را بر اساس اهداف درس تنظيم نمايند بلكه به دانشجويان نيز كمك مي كند، انتظارات استاد را شناخته و برنامه تحصيلي خود را بر اساس اهداف درس مشخص كنند. 

چرا تعيين اهداف آموزشي مهم است؟

 كمك به طراحي درس: طراحي هر درسي بعد از تعيين موضوع، با تعيين اهداف آموزشي دنبال مي شود. اهداف هر درس به استاد كمك مي كند كه دقيقا تعيين كند از ارائه درس چه هدفي را دنبال مي كند و دانشجويان پس از پايان دوره به چه قابليت هايي بايد دست پيدا كرده باشند.

كمك به ارزشيابي دانشجويان: ارزشيابي درسي كه به درستي طراحي شده باشد و اهداف آموزشي مشخصي دارد، نه تنها دشوار و چالش انگيز نيست بلكه ارزشيابي و امتحان، هم براي استاد و هم براي دانشجو قابل پيش بيني و برنامه ريزي است. در دروسي كه اهداف آموزشي مشخصي ندارند، معمولا دانشجويان نمي دانند چطور بايد آن را مطالعه كنند و چه مواردي را ياد بگيرند. از طرف ديگر اساتيد نيز نمي دانند كدام بخش هاي درس از اهميت بيشتري برخوردار است و تاكيد و تمركز بر يادگيري در كدام قسمت هاي درس بايد صورت گيرد. اما درسي كه اهداف آموزشي مشخص و از پيش تعيين شده اي دارد، هم به اساتيد و هم به دانشجويان درك اوليه اي از مفاد امتحاني و نحوه ارزشيابي درس ارائه مي كند.

تسهيل يادگيري: وقتي اهداف آموزشي دروس مشخص نيست معمولا دانشجويان نمي دانند چه مواردي را ياد بگيرند و چگونه يادگيري خود را در عرصه عمل به كار گيرند. استاد با تعيين اهداف آموزشي به دانشجويان كمك مي كند يادگيري خود را از طريق فعاليت ها و جلوه هاي رفتاري مشخصي بروز دهند از اين طريق نه تنها قابليت سنجش و پيگيري يادگيري دانشجويان تسهيل مي شود بلكه دانشجويان نيز مي آموزند كه دانش، بينش و مهارتي كه كسب كرده اند را در قالب رفتارهاي قابل سنجش و ارزيابي نشان دهند و در عمل به كار گيرند.

اهداف كلي و اهداف جزئي

كارشناسان حوزه آموزش اعتقاد دارند اهداف آموزشي به دو گروه اهداف كلي و اهداف رفتاري تقسيم مي شوند. اهداف كلي، اهداف نهايي درس هستند يعني اهدافي كه طراح درس علاقمند است دانشجويان پس از گذراندن درس، قابليت انجام و تحقق آنها را داشته باشند. در واقع اهداف كلي، توشه اي است كه دانشجو از گذراندن يك درس با خود خواهد برد و در زندگي استفاده خواهد كرد. اهداف رفتاري، اهداف جزئي تري هستند كه در جهت نيل به اهداف كلي تعيين مي شوند. به عبارت ديگر اهداف رفتاري، مراحل رسيدن به اهداف كلي را بازگو مي كنند. براي مثال اگر هدف كلي يك درس، ايجاد قابليت تفكر انتقادي باشد، اهداف رفتاري درس مي تواند شامل مطالعه متون مختلف، سنجش اعتبار نويسنده، بررسي اعتبار منابع و يا مباحثه در كلاس درس باشد. بنابراين اهداف رفتاري يا جزئي، بيشتر متضمن فعاليت هاي آموزشي درس در جهت نيل به اهداف كلي هستند.

مثال: 

هدف كلي: 

دانشجو پس از پايان درس بايد قادر باشد، يك موقعيت اخلاقي را در مناسبات اجتماعي تحليل كند.

اهداف جزئي: 

-    دانشجو يك داستان در مورد چالش اخلاقي را مي خواند.

-    دانشجو در گروه خود در مورد داستان بحث مي كند.

-    دانشجو نظر خود را در قالب يك مقاله مي نويسد.

چگونه اهداف آموزشي بنويسيم؟

طراحي آموزشي بايد در قالب جملات روشن با افعال ساده و فعال نوشته شوند. بايد حتي المقدور از افعال كلي و غير قابل اندازه گيري مانند "آموختن"، "دانستن"، "فهميدن" و غيره اجتناب كرد و افعال قابل مشاهده و ارزيابي را جايگزين كرد مانند "فهرست كردن"، "نام بردن"، "درست كردن"، "اندازه گيري كردن"، "محاسبه كردن" و غيره.

مثال:

هدف كلي: 

دانشجو پس از گذراندن درس بايد قابليت تطبيق نظريه تكامل را در موقعيت هاي جديد كسب كند.

اهداف جزئي:

-    دانشجو بايد بتواند نظريه تكامل را توضيح دهد.

-    دانشجو بايد بتواند نظريه تكامل را در قالب چند مثال توصيف كند.

-    دانشجو بايد بتواند مصاديق تائيد نظريه تكامل را در طبيعت پيدا كند.

عوامل موثر بر تعيين اهداف آموزشي

دانش پيشين دانشجويان: يكي از عواملي كه بر تعيين اهداف آموزشي درس، موثر است ميزان اطلاعات پيشين دانشجويان در زمينه درس است. اگر براي مثال شما درس فيزيك 2 را تدريس مي كنيد واضح است كه ميزان تسلط دانشجويان به مباحث فيزيك 1 بايد مد نظر قرار گيرد. اما در صورتي كه درسي كه ارائه مي كنيد مستقيما، به پيش نياز خاصي وابسته نيست، در اين صورت بايد اطلاعات پيشين دانشجو را در زمينه مورد تدريس از طرق ديگري بسنجيد. براي مثال با يك امتحان ساده در جلسه اول يا با برگزاري يك جلسه پرسش و پاسخ در آغاز ترم مي توانيد ميزان اطلاعات پيشين دانشجويان را تخمين بزنيد. در صورتي كه متوجه شديد دانشجويان اطلاعات زمينه اي كافي ندارند از جمله اهداف آموزشي درس شما بايد يادآوري مباحث دروس قبل و پيش نيازها باشد.

زمان: زماني كه براي تدريس در نظر داريد نقش مهمي بر تعيين اهداف آموزشي درس دارد اگر شما مشغول طراحي درسي هستيد كه قرار است يك ترم تحصيلي مثلا برابر با 14 الي 18 هفته تدريس شود، اهداف آموزشي بلند مدتي تعريف خواهيد كرد اما در صورتي كه جلسات كوتاهي داريد و يا يك جلسه كارگاه آموزشي، بنابراين بايد اهداف درس را منطبق با زماني كه در دسترس داريد تعيين نمائيد.

مباحث مهم درس:  هر درس لاجرم از موضوعات مختلفي تشكيل شده است و اصولا ماهيت علم چنين است كه بسيار وسيع و دامنه دار است از اين رو بايد دقت كنيد در تعيين اهداف آموزشي روي مباحث مهم و كليدي تاكيد كنيد. دقيقا قابليت هايي را در نظر بگيريد كه در زمينه درس، مهم تر از بقيه هستند يا براي زندگي، كار يا تحصيل دانشجويان بيشترين تاثير را دارند. اهداف آموزشي را بر اساس موضوعات مهم تعريف كنيد و از حواشي ديگر صرف نظر كنيد.

تعيين اهداف آموزشي بر مبناي طبقه بندي شناختي بلوم 

يكي از فراگيرترين روش ها براي تعيين اهداف درس، منطبق كردن اهداف بر اساس طبقه بندي شناختي بلوم است. به باور بلوم، يادگيري مراحل مختلفي دارد كه به صورت پلكاني عمق يادگيري را بيشتر كرده و به فراگيري ماندگار مي انجامند. طبقه بندي بلوم شش سطح دارد (حافظه، فهميدن، كاربرد، تجزيه و تحليل، تركيب و ارزيابي)  البته اين نظريه در سال هاي اخير توسط تعدادي از روان شناسان تربيتي مورد بازنگري قرار گرفته و نسخه به روز شده اي از طبقه بندي شناختي بلوم امروزه عرضه شده كه بيشتر مورد توجه روان شناسان آموزشي قرار دارد. در اين طبقه بندي، تفكر به دو سطح پائين و بالا تقسيم شده است. در تفكر سطح پائين، ذهن انسان درگيري اندكي با اطلاعات كسب شده دارد و يادگيري بيشتر در سطح حافظه باقي مي ماند. در سطح تفكر پائين مراحل يادگيري به "به خاطر سپردن" و "فهميدن" محدود هستند. جالب است بدانيم كه بسياري از منتقدين نظام آموزشي بر اين باورند كه بسياري از دروس ما چه در سطح ابتدايي و چه دانشگاهي، بر اساس سطح تفكر پائين طراحي شده اند و تكيه بيش از حد بر محفوظات و به خاطر سپردن بدون درگير شدن ذهن با موضوع، مشكل بسياري از دروس است.

در تفكر سطح بالا، چهار مرحله وجود دارد "كاربرد"، "تجزيه و تحليل"، "نقد و ارزيابي" و "آفرينش". در طراحي دروس به مدرسان پيشنهاد مي شود كه هر چه بيشتر دانشجويان را با مراحل سطح بالاي تفكر درگير كنند به اين وسيله كه اهداف آموزشي را از صرفا اتكا به حافظه به سمت فعاليت هاي درگير كننده ذهن با موضوع از قبيل كاربرد در عمل، تجزيه و تحليل، نقد و ارزيابي و خلق و آفرينش يك اثر جديد پيش ببرند. در اين صورت يادگيري از حافظه كوتاه مدت به حافظه بلند مدت منتقل شده و يادگيري ماندگار و بلندمدتي در ذهن دانشجو ايجاد مي شود.

چند مثال

اهداف آموزشي بر اساس طبقه بندي يادگيري بلوم (نسخه بازنگري شده)

(مرحله 1:به خاطر سپردن): دانشجو بايد بتواند اسامي عناصر جدول مندليف را به خاطر سپارد.

(مرحله 2: فهميدن): دانشجو بايد بتواند قانون جاذبه را به زبان خود توضيح دهد.

(مرحله 3: كاربرد): دانشجو بايد بتواند يك برنامه به زبان پاسكال بنويسيد.

(مرحله 4: تجزيه و تحليل): دانشجو بايد بتواند عوامل شكست آلمان در جنگ جهاني اول را تحليل كند.

(مرحله 5: نقد و ارزيابي): دانشجو بايد بتواند نظريه تكامل داروين را نقد كند.

(مرحله 6: خلق و آفرينش): دانشجو بايد بتواند يك قطعه موسيقي بديع بسازد.

منبع


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۸ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۴۵:۲۴ ] [ ملودي ] [ نظرات (0) ]

لينك سازي يكي از مهمترين كار هايي است كه يك وبسايت براي پيشرفت به آن نياز دارد . خيلي از كساني كه به تازگي وارد دنياي سئو و بهينه سازي وبسايت شده اند با واژه لينك سازي كمي مشكل دارند و دقيق نميدانند كه چطور ميبايست لينك سازي طبيعي انجام داد .

قبل از هرچيزي بايد بگم لينك سازي به فاكتور هاي زيادي بستگي دارد كه با سرچ در گوگل ميتوانيد به اين فاكتور ها دسترسي داشته باشيد . لينك سازي در وبلاگ ها نيز يكي از بهترين روش هاي دريافت لينك طبيعي ميباشد كه در اين مقاله قصد داريم به شما توضيح دهيم كه چگونه ميتوانيد از وبلاگدهي ها لينك دريافت كنيد .

تا انتهاي اين مقاله همراه ما باشيد :

لينك سازي در وبلاگ ها

همانطور كه در ابتداي اين مقاله عرض كرديم لينك سازي در وبلاگ ها يك روش طبيعي ميباشد و از روش هاي كلاه سياه به حساب نمي آيد البته بعضي از سئوكار ها به اين حرف اعتقاد ندارند و اختلاف نظر در آن وجود دارد ولي به هرحال با توجه به تجربه شخصي بنده لينك ساختن در وبلاگ ها در صورتي كه اصولي باشد باعث افزايش رتبه ميشود .

ساخت بك لينك در وبسايت ها قواعدي را به همراه دارد كه اگر به آنها توجه كنيد درصد پنالتي شدن وبسايت را به صفر خواهد رساند .

سعي كنيد در تمامي وبلاگدهي ها عضو شويد و براي خود حداقل يك وبلاگ راه اندازي كنيد . از آن جايي كه وبلاگ يك ساب دامين از دامين اصلي ميباشد داراي دامين آتوريتي بالايي است و تنها كاري كه شما ميبايست انجام دهيد اين است كه در وبلاگ ها شروع به توليد محتوا كنيد و پيج اتوريتي وبلاگ خود را افزايش دهيد و سپس در آنها شروع به لينك ساختن نماييد .

نكته :

  • اگر با نحوه نوشتن رپورتاژ آگهي آشنايي داشته باشيد بايد بدانيد كه قرار دادن تعداد زيادي لينك در يك مقاله تاثير كمي خواهد داشت و حتما ميبايست در مقالات خود از ۳ الي ۴ لينك استفاده نماييد .
  • لينك گرفتن از وبلاگ هايي كه با پيج اتوريتي ۱ هستند نيز اهميت دارد ولي اگر پيج اتوريتي وبلاگ خود را بيشتر كنيد تاثير ان چند برابر خواهد شد
  • در لينك سازي خود تنوع داشته باشيد يعني فقط با يك انكر تكست يا كلمه كليدي لينك سازي انجام ندهيد و كلمات كليدي خود را تغيير دهيد .
  • فقط در وبلاگدهي ها لينك سازي انجام ندهيد و در فروم ها و … نيز اقدام به لينك سازي كنيد .
  • بيشتر وبلاگدهي ها لينك هاي بصورت فالو ميدهند بنابراين سعي كنيد از وبلاگ هايي لينك بگيريد كه دامين اتوريتي بالاتري نسبت به سايت شما دارند .
  • توجه كنيد كه فقط در وبلاگ ها به وبسايت خود لينك ندهيد يعني در يك مقاله ۱۰۰۰ كاراكتري كه در آن ۵ لينك وجود دارد سعي كنيد ۲ يا ۳ لينك به وبسايت خود دهيد و مابقي لينك ها را به وبلاگ ديگر و يا سايت ديگر دهيد .

اگر به نكاتي كه در بالا گفته ايم به درستي عمل كنيد حتما نتيجه خوبي خواهيد گرفت فقط توجه داشته باشيد كه در لينك سازي عجله اي وجود ندارد و سعي كنيد كم كم اقدام كنيد همچنين يك مقاله راجب به لينك سازي در فروم ها نيز منتشر كرده ايم كه پيشنهاد ميكنم حتما مطالعه نماييد .

ليست بهترين وبلاگدهي هاي ايراني

وبلاگدهي هاي گوناگوني وجود دارند كه شما ميتوانيد در انها اقدام به لينك سازي كنيد كه از قديمي ترين آنها ميتوان بلاگفا , ميهن بلاگ , رز بلاگ و … را اشاره نمود كه علاوه بر لينك ساختن در انها ميتوانيد بازديدكننده به وبسايت خود جذب نماييد .

بالاترين دامين آتوريتي در بين وبلاگ هاي ايراني مطعلق به بلاگفا ميباشد كه داراي دامين اتوريتي ۷۲ است كه بنظر بنده يكي از بهترين وبلاگدهي ها ميباشد . درضمن تعدادي وبلاگ با پيج اتوريتي بالاي ۳۰ نيز در وبسايت تسمينو به فروش گذاشته شده است كه ميتوانيد آن ها را خريداري نموده و در آن ها اقدام به لينك ساختن نماييد .

در وبلاگدهي هاي خارجي نيز لينك سازي انجام دهيم ؟

سيستم هاي وبلاگدهي زيادي وجود دارد در خارج از كشور كه با دامين اتوريتي گاها ۱۰۰ نيز ميباشد مانند وردپرس , بلاگر و … ولي توصيه ميكنيم كه بيشتر در وبلاگدهي هاي ايراني فعاليت داشته باشيد زيرا اين وبلاگدهي ها بيشتر فيلتر هستند و بازديد كننده ايراني نميتوانيد جذب كنيد ولي دركل وبلاگدهي هاي خارجي نيز مفيد هستند ولي نه به اندازه وبلاگدهي هاي ايراني .

نتيجه

لينك بيلدينگ يكي از مهمترين فعاليت ها در سئوي خارجي وبسايت ميباشد و هر وبسايتي ميبايست آن را به درستي انجام دهد و لينك سازي نيز روش هاي گوناگوني دارد كه يكي از آن ها وبلاگ ها ميباشند كه شما با انتشار رپورتاژ اگهي در اين وبلاگ ها ميتوانيد لينك هاي مفيدي را دريافت كنيد .

اميدوارم كه از اين مقاله آموزش سئو و لينك بيلدينگ راضي بوده باشيد و با نظرات خود درباره اين مطلب ديگران را نيز درباره نظرات خود آگاه كنيد

ما براي شما حدود 200 وبلاگ قرار ميدهيم كه ميتونيد لينكسازي رو با مبلغ ناچيزي انجام بديد ليست وبلاگ هارو مشاهده كنيد

http://helenmusic.blogtez.com

http://helenmusic.tebyan.com

http://dlmusicnewsong.parsfa.com

http://newmusicpop.rozblog.com

http://musicdlsong.mihanblog.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://moosighijadid.blog.ir

http://ahanghayeshad.parsiblog.com

http://ahanglove.blogsky.com

http://ahangirani.niloblog.com

http://radiomusic.emyspot.com/blog/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://HappyMusicdownload.blogspot.com

http://downloadahang.eklablog.com

http://mp3ahang.hatenablog.com

http://helenmusicir.wordpress.com

http://musicremix.fardblog.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://musiciranijadid.avablog.ir

http://musicghamgin.javanblog.ir

http://ahangirani2018.monoblog.ir

http://musicorkest.farsiblog.com

https://musicirooni.site123.me

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://newmusic2018.vcp.ir

http://tehranmusic.blogsazan.com

http://rezamohebi.doodlekit.com/blog

http://bestmusic.mizbanblog.com/

http://radiomusic.emyspot.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahang2019.tinysite.ir/

http://avamusic.parsablog.com/

http://mp3baran.blogtez.com

http://ahangmojaz2018.bestblog.ir

http://abrmusic.roomfa.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://newsongmusic.niloblog.com

http://ahangirooni.blogsky.com

http://musicshad.persianblog.ir

http://www.oldmusicall.loxblog.com

http://radiojavanmusic2019.mihanblog.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahangtaraneh.hamrahblog.com

http://akadmusic.weblog.com.co

http://radiomusic.limoblog.ir

http://pormusic.negarablog.ir

http://alexmusic.blograz.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahangirooni.vistablog.ir

http://blogmusic.noblog.ir

http://nex1music.kowsarblog.ir

http://nicmusic.madblog.ir

https://sites.google.com/site/ahoomusic2019/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://jenabmusic.blogr.ir

http://nicemelody.sitearia.ir

http://popmusic.wallinside.com

http://faridmusicall.yektablog.net

http://simamusic.takblog.net

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://bia2music.bigsite.ir

http://ahangfa.azadblog.com

https://sites.google.com/site/musicall2019/

http://arismusic.tebyan.net/newindex.aspx

http://musicgold2019.blogsky.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahangnatanz.tebyan.net/newindex.aspx

http://persianmusic2019.mihanblog.com

https://sedabaran2019.blogspot.com/

http://bornamusic1998.loxblog.com/

https://sites.google.com/site/romanjadid2019

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://aradmusic.tebyan.net/newindex.aspx

http://ardalanmusic.loxblog.com/

http://topmusic2019.mihanblog.com

https://sites.google.com/site/romanasheghaneh22

http://bluemusic4.blogsky.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://wikimusic2019.mihanblog.com

http://moosighi2019.tebyan.net/newindex.aspx

http://catmusic2019.loxblog.com/

http://sahelmusic2019.mihanblog.com

https://tehmusic2019.blogspot.com/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahang2020.tebyan.net/newindex.aspx

http://newmusic2019.mihanblog.com

http://azadmusic.blogsky.com/

https://asramusic2019.blogspot.com/

http://popmusic2019.mihanblog.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://Farskids2019.mihanblog.com

http://roztaraneh.tebyan.net/newindex.aspx

https://musicazad2020.blogspot.com/

http://atenaahang.mihanblog.com

http://yasmusic2010.loxblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://mahanmusic2019.mihanblog.com

https://ahangpop.persianblog.ir

http://hanrimp3.loxblog.com/

https://parniamusic.blogspot.com

http://vidamusic.unblog.fr/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahangfarsi2019.blogsky.com/

http://beckmusic.blogsky.com/

http://ahangseda.tebyan.net/newindex.aspx

https://sites.google.com/site/lormusic2000/

http://lionmusic1100.loxblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://rockmusic.tebyan.net/newindex.aspx

http://ariamusic2020.loxblog.com/

http://daryamp3.mihanblog.com

https://ahangkordijadid.persianblog.ir

http://ahangkhas2020.blogsky.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://ahanglorijadid.persianblog.ir

http://leylaahang2019.loxblog.com/

http://badrudmusic.tebyan.net/newindex.aspx

http://ArefMusicall.mihanblog.com

https://sites.google.com/site/kordimusic2019/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://moosighi2019.blog4ever.com

http://dogmusic2211.loxblog.com/

http://musicjadid2019.mihanblog.com

https://musicshomalinew.persianblog.ir

http://royataraneh.blogsky.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://musicjonoobi.persianblog.ir

http://natashadl.mihanblog.com

http://musicirani.niniweblog.com

http://hiradmusic2020.loxblog.com/

http://oldmusic1.blogsky.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://sites.google.com/site/ketabjadid11/

https://sites.google.com/site/beytoote11/

https://sites.google.com/site/yellowmusic23

https://www.plurk.com/helenmusic

https://www.smore.com/wpcvs

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.wykop.pl/mikroblog/

http://www.leapzipblog.com/profile/helenmusic76

https://parsamusic65072360.wordpress.com/blog/

http://eduahang.ucoz.net

https://oldmusichappy.blogspot.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://musicwedding2020.blogspot.com

https://radiojavan11.blogspot.com/

https://ahangshad2010.blogspot.com/

https://musicbirthday.persianblog.ir/

https://taranehasheghaneh.persianblog.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://moeinmusic11.persianblog.ir

https://narjesmusic.persianblog.ir

https://mahanmusic2018.persianblog.ir

http://zahramosighi.blogsky.com

http://eshghtaraneh.blogsky.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://silvermusic2020.blog.ir/

http://javadmusic2019.vcp.ir/

http://perspolismusic.niloblog.com/

http://sepahanmusic.niloblog.com/

http://esteghlalmusic.niloblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://tractormusic.niloblog.com/

http://zobahanmusic.niloblog.com/

http://fooladmusic.niloblog.com/

http://nasajimusic.niloblog.com/

http://abadanmusic.niloblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://parsjonoobimusic.niloblog.com/

http://sepidroodmusic.niloblog.com/

http://messimusic.mizbanblog.com/

http://suarezmusic.haniablog.com/

http://albamusic.dibablog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://arturmusic.asemanblog.com/

http://ronaldomusic.bestblog.ir/

http://modricmusic.bestblog.ir/

http://kroosmusic.bestblog.ir/

http://marcelomusic.bestblog.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://neymarmusic.farsiblog.com/

http://eriksenmusic.sitearia.ir/

http://kanemusic.sitearia.ir/

http://cavanimusic.sitearia.ir/

http://rabiotmusic.sitearia.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://pogbamusic.rozblog.com/

http://jonesmusic.rozblog.com/

http://hazardmusic.rozblog.com/

http://willanmusic.rozblog.com/

http://kantemusic.rozblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://abidalmusic.rozblog.com/

http://cotimusic.rozblog.com/

http://alabamusic.rozblog.com/

http://reusmusic.rozblog.com/

http://ozilmusic.rozblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://avamusic22.parsablog.com

http://musicirooni.parsablog.com/

http://avasong.parsablog.com/

http://radiomusic1.parsablog.com/

http://ahangbaran.blogr.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://musicbaran20.blogr.ir/

http://ganjamusic.blogr.ir/

http://bia2music.blogr.ir/

http://popmusic1.blogr.ir/

http://behmusic.blogr.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://orangemusic.noblog.ir

http://rohammusic.monoblog.ir/

http://azitamusic.monoblog.ir/

http://sheydamusic.monoblog.ir/

http://wikisedamusic.monoblog.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://voryamusic.blogsky.com/

http://aydinmusic.blogsky.com/

http://bitamusic.hamrahblog.com/

http://shohrehmusic.hamrahblog.com/

http://hamedmusic.hamrahblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://pashamusic.hamrahblog.com/

http://mehrimusic.hamrahblog.com/

http://hadimusic.hamrahblog.com/

http://alirezamusic.hamrahblog.com/

http://najmemusic.hamrahblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://rostammusic.blogsky.com/

http://marymusic.blogsky.com/

http://samarmusic.madblog.ir/

http://taranehirani.limoblog.ir/

http://mosighiold.limoblog.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://atenamusic.blograz.ir/

http://mehdimusic.aslblog.ir/

http://atiemusic.loxblog.com/

http://azadehmusic.loxblog.com/

http://hanrymusic.loxblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://bigidoomusic.persianblog.ir/

https://dadashmusic.persianblog.ir/

http://aryanamusic.rozblog.com/

http://fazmusic.blogr.ir/

http//farskids.blogr.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۱:۲۹ ] [ ملودي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 8
دیروز : 13
افراد آنلاین : 1
همه : 1934
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم